Vedtekter

Vedtekter og reglement for Draugen Motorbåtforening

NB! Justerte vedtekter ble sist vedtatt på årsmøte 8. februar 2018 - siste justerte tekst i kursiv

§ 1 Navn og stiftelsesdag

Foreningens navn er Draugen Motorbåtforening. Den er stiftet 25. april 1932. Foreningen er oppført i Brønnøysundsregisteret €Enhetsregister fra oktober 2004. Organisasjonsnummer 987 286 180.

§ 2 Foreningens formÅl

Foreningens formål er å fremme og ivareta medlemmenes maritime interesser for fritidsbåtlivet. Foreningen skal gi medlemmene allmennyttig informasjon og kompetanse slik at medlemmene blir bedre båtførere og håndterer båten i tråd med samfunnets normer. Foreningen skal videre være delaktig i nærmiljøet både ift miljøfokus mot ren havn og miljøvennlig båtpuss samt som medspiller til kommunen på nærområdets infrastruktur og samfunnsutvikling.

§ 3 OpplØsning av foreningen

Foreningen kan oppløses når 2/3 flertall stemmer for dette i to påfølgende ordinære Årsmøter. Ved eventuell oppløsning av foreningen skal dens kapital og eiendeler tilfalle Redningsselskapet (RS+).

§ 4 endring av vedtekter

Forslag til endring av eller til disse vedtekter forelegges for årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i §5 årsmøte. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. 

§ 5 ÅrsmØter

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år januar / februar måned. Innkallingen foretas skriftlig av leder / styret med minst 8 dagers varsel. Innkallingen skal vedlegges:

 • Styrets beretning
 • Revidert regnskap og revisors beretning
 • Forslag til budsjett for påfølgende år.
 • Valgkomiteens forslag
 • Eventuelle forslag som skal behandles.

Kun medlemmer som har betalt kontingent for gjeldende år har møte- og stemmerett.

Dagsorden for ordinære årsmøter er:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Referat fra forrige årsmøte
 4. Styrets årsberetning og revidert medlemsliste.
 5. Regnskap med revisors beretning
 6. Budsjett for påfølgende år
 7. Valg av leder.
 8. Valg av nestleder og styremedlemmer.
 9. Valg av 2 varamenn til styret.
 10. Valg av dugnadledere / havnevakter.
 11. Valg av varamenn for dugnadledere / havnevakter.
 12. Valg av 2 revisorer
 13. Valg av arrangementskomité.
 14. Valg av valgkomité, 3 medlemmer
 15. Behandling av innkomne forslag.

Ethvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett fremmøte. Det er tillatt å stemme med fullmakt, men en fullmaktshaver / stedfortreder kan kun ha fullmakt fra ett medlem, en stemme.

Valg av nestleder og styremedlemmer foregår enkeltvis med simpelt flertall. Oppnås ikke flertall foretas omvalg mellom de to som har flest stemmer. Oppnås heller ikke nå flertall avgjøres valget med loddtrekning

Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før å…rsmøtet. Forslaget med styrets anbefaling skal følge innkallingen til årsmøtet. 

Dersom styret finner det nødvendig eller minst 1/3 av medlemmene krever det skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle den eller de sakene som har ført til innkallingen.

§ 6 Ledelse

Foreningen ledes av et styre på 10 medlemmer, bestående av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, havnesjef, tomtesjef, materialforvalter, miljø- og beredskapsansvarlig, havneassistent og tomteassistent. Det skal videre velges 2 vararepresentanter til styret. Så vidt mulig bør det legges opp til at ca halve styret er på valg hvert år.

Valgperioder for tillitsvalgte:

Leder 1 år. Nestleder, styremedlemmer dugnadsledere og varamenn 2 år. Revisorer og komiteer 1år.

Leder: 
Har det øverste ansvar for foreningens drift og daglige ledelse og foreningens økonomi. Forplikter foreningen med sin underskrift. Fremlegger forslag til sesongens budsjett og arbeidsprogram. Innkaller til møter i styret og leder møtene. Dersom minst 1/3 av styrets medlemmer ønsker det skal leder kalle inn til møte i styret. Har møterett i alle utvalg. Er ansvarlig for å kalle inn til årsmøte og å utarbeide styrets årsmelding. Disponerer foreningens bankkonti.

Nestleder: 
Trer inn i leders posisjon ved dennes fravær. Setter opp liste over nattevaktene i sesongen og fører kontroll med avviklingen.

Sekretær: 
Fører referatene fra styremøtene, ivaretar foreningens arkiv og holder ajour foreningens medlemsfortegnelse. Sender ut krav på årskontingent og eventuelle andre avgifter og gebyrer. Disponerer foreningens bankkonti.

Kasserer: 
Fører foreningens regnskaper etter godkjent regnskapssystem og vedtatt kontoplan som presenteres i henhold til vanlig regnskapsoppsett. Alle utbetalinger over kr. 1000.- skal godkjennes av styret. Plikter å legge frem regnskapsoversikt når styret ønsker det. Plikter å presentere årsregnskapet for styret i god tid før årsmøtet og å sørge for at det blir levert til revisor i rimelig tid før årsmøtet. Disponerer foreningens bankkonti. Regnskapsåret går fra 1. januar til 31. desember.

Materialforvalter: 
Fører kontroll med foreningens eiendeler, redskaper og verktøy. Samarbeider med havnesjef og tomtesjef om innkjøp av redskaper og materiell, fornyelser og vedlikehold samt forslag til forbedringer.

Havnesjef: 
Administrerer plassene i foreningens marina. Setter opp havnekart ved sesongstart. Kontrollerer og eventuelt godkjenner båtene til nye medlemmer. Forestår vedlikehold av marina og øvrige deler av havneanlegget. Foreslår fornyinger, forbedringer og eventuelle utvidelser av havneanlegget. Leder havneutvalget.

Tomtesjef: 
Administrerer foreningens opplagsarealer. Setter opp opplagskart innen 1. oktober for kommende vinteropplag. Forestår vedlikehold og forbedringer / fornyinger av foreningens bygninger / båthus og utstyret i disse. Sørger for vedlikehold og fornyinger av foreningens slippsystem, slippvogner og vinsjarrangement.

Miljø og beredskapsansvarlig
Fører kontroll med foreningens miljøstasjon, herunder farlig avfall, restavfall samt papp og papir. Ansvarlig for ettersyn, kontroll og nyanskaffelse av beredskapsutstyr, herunder brannslokkingsutstyr. Ansvarlig for dokumentasjon av foreningens avfallshåndtering og beredskap, iht godkjent Avfalls- og Beredskapsplan.

Havneutvalget: 
Havneutvalget består av havnesjef, tomtesjef, havneassistent, tomteassistent og de 4 dugnadslederne. Utvalget ledes av havnesjefen. Havneutvalget organiserer og prioriterer dugnadsarbeidet, setter opp vaktliste for dugnadslederne og fører kontroll med utført arbeid. Utvalget legger frem for styret mer omfattende arbeider og nyinnkjøp.

Bi-verv i styret: 
Styret vil selv utpeke følgende bi-verv:  Kursansvarlig og webansvarlig. Vervene kunngjøres for medlemmene med oppslag. 

§ 7 Medlemskap

Søknad om medlemskap i foreningen skjer skriftlig på eget skjema. Skjemaet skal inneholde følgende opplysninger:

Navn, adresse, yrke, fødselsår, telefon(er): Båtens største lengde, bredde i meter, bygge år, vekt fullt utrustet uten bunkers, registreringsnummer, VHF, forsikringsselskap.

Søknaden behandles av styret. Båten må godkjennes av havnesjefen før medlemskap kan innvilges. Ved skifte av båt må den nye også godkjennes.

Medlemskapet er et personlig medlemskap og innvilges kun til enkeltpersoner. Båteiere som eier båt i sameie kan likevel få medlemskap dersom 1 person fyller kravene til medlemskap og står som formell eier i forhold til foreningen.

Båtens største lengde må ikke overstige 9.00 meter og vekten må være under 5000 kg. Styret kan dispensere men det skal tas hensyn til foreningens marina og anlegg i vurderingen.

Medlemskap gir rett til plass i marinaen for 1 motorbåt. Opplagsplass i båthus, på tomt eller i skinnegang tildeles etter søknad og ansiennitet i den grad det er ledig plass.

For at medlemskap kan innvilges må båten i tillegg til å være godkjent av havnesjefen også være registrert i småbåtregisteret og/eller i Securmark's register/NOR skipsregister samt ha ansvarsforsikring. Dokumentasjon for registrering og ansvarsforsikring kreves fremlagt. Båten skal være påført registreringsnummer og føre foreningens vimpe/merke.

Bosted i båten når den ligger i marinaen kan kun innvilges dersom det inngås en skriftlig avtale med foreningen. Bosted i båten påforeningens opplagsområde tillates ikke.

Foreningen skal ha ulykkesforsikring for de medlemmene som utfører pliktarbeid og nattevakt.

Et medlem som har solgt sin båt og ikke lenger har båt i foreningen kan etter søknad innvilges passivt medlemskap dersom vedkommende har vært medlem i minst 10 år. Passivt medlemskap kan kun innvilges for hele kalenderår. Passivt medlem betaler kontingent fastsatt av årsmøtet. Når passivt medlem anskaffer seg ny båt må fullt medlemskap betales fra og med inneværende kalenderår. Passivt medlem beholder sin ansiennitet i inntil 3 år. Deretter taper vedkommende sin ansiennitet og føres på egen liste.

Et medlem som har gjort seg særdeles fordelaktig bemerket kan innvilges æ†resmedlemskap. Styret innstiller til æresmedlemskap og å…rsmøtet vedtar dette.

Utmelding skjer skriftlig og gjelder fra og med påfølgende kalenderår eller fra det tidspunkt som styret ser som mest hensiktsmessig. Ved utmelding skal nøklene til foreningens anlegg tilbakeleveres og eventuelle eiendeler fjernes fra foreningens område såraskt som praktisk mulig. Dersom eiendelen ikke er fjernet innen utmeldingsåret tilfaller eiendelene foreningen uten vederlag. 

§ 8 Kontingent og avgifter

Nyinnmeldte medlemmer må ha betalt innmeldingsavgift og årskontingent innen forfall før medlemskap innvilges. Årskontingenten forfaller til betaling 1. februar. Opplagsavgiften forfaller 14. dager etter krav.

§9 PERSONVERN

Draugen Motorbåtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, fødselsdato, fast-/mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene (navn og adresse) med Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Dette gjøres for at medlemmer skal kunne motta medlemsinformasjon fra KNBF bla Båtens Verden som KNBF medlemsblad. Likelydende personopplysninger kan være aktuelt å dele om Draugen Motorbåtforening skulle bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Relevante opplysninger som kontaktdata benyttes også internt i foreningen på havne og opplags informasjon oppslått i Draugen. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til styret i Draugen.

§ 10 Medlemmets plikter

Medlemmene plikter å gjøre seg kjent med foreningens vedtekter samt til enhver tid å gjøre seg kjent med og følge de bestemmelser og påbud som er vedtatt på årsmøtet, bestemt av foreningens styre eller offentlig myndighet.

Dersom et medlem ikke plasserer båten i henhold til påbud fra tillitsmann så kan styret flytte båten for eiers risiko og regning.

Tvister mellom medlemmer vedrørende båter, båthus eller andre rettigheter innen foreningens område skal forelegges styret til avgjørelse. Ved alvorlige tvister skal det nedsettes en voldgiftsnemnd med 3 medlemmer.

Skade på foreningens materiell må erstattes dersom det er feilaktig brukt eller mistet. Etter bruk skal materiell legges tilbake på anvist plass. Materiellet er ikke til disposisjon i tiden 10. november til 15. mars. Styret kan dog dispensere fra denne bestemmelsen.

Medlemmer som er forhindret fra åha regelmessig tilsyn med båten i sommer- eller vintersesongen (langtidsferier eller liknende) plikter å oppnevne en tilsynsmann for båten og som styret skal godkjenne.

Det er forbudt å drive støyende arbeid innen foreningens område om natten mellom kl 2200 og kl 0700 samt på søn- og helligdager. Misbruk av alkohol innenfor foreningens område er ikke tillatt.

Pliktarbeid: 
Alle medlemmer plikter å utføre minst 6 timer dugnad i året på foreningens anlegg etter styrets instruksjoner. Hvis styret finner det nødvendig kan medlemmene pålegges å utføre arbeid utover de bestemte 6 timene. De som ikke deltar med arbeidsinnsats må betale den timelønn som er fastsatt på årsmøtet.

Nattevakt: 
Foreningen praktiserer nattevaktsordning. Alle aktive medlemmer som ikke er fritatt pålegges normalt å ta minst 2 nattevakter i sesongen. Styret utarbeider vaktliste og sender den ut til medlemmene som bilag til medlemsbladet. Vaktlisten blir også slått opp i vaktboden

Medlemmer som unnlater å utføre sine pålagte nattevakter ilegges et gebyr, fastsatt på årsmøtet.

§11 Mislighold av pÅbud – skyldig kontingent, gebyrer og avgifter

Medlemmer som ikke etterkommer styrets lovlige påbud, medlemmer som ikke har betalt årskontingent, gebyrer og avgifter innen forfall, medlemmer som ikke har utført pålagt pliktarbeid eller utført pålagt nattevakt og heller ikke har betalt fastlagte gebyrer og medlemmer som ved sin adferd vekker anstøt og forargelse til skade for medlemmers og foreningens navn, kan av styret suspenderes med øyeblikkelig virkning. Medlemmet kan innanke avgjørelsen til førstkommende å…rsmøte.

Manglende vedlikehold på båt og motor eller at medlem på annen måte lar sin båt/motor forfalle og/eller at båt synker kan styret gi medlemmet ekstra pålegg om utbedring. Dersom pålegget ikke følges innen gitte frister, kan foreningen kreve at båt fjernes umiddelbart. Nekter båteieren dette, har styret fullmakt til, uten søksmål, å fjerne båten for eierens regning og risiko, eller avhende båten for å dekke foreningens omkostninger.

Vedtak som påklages til Draugen Motorbåtforenings årsmøte og som etter disse vedtekter der forutsettes endelig avgjort, kan ikke påregnes å kunne bli prøvet for domstolene. (Selvdømme kan utøves innad i foreningen dersom det er innebygget en klageadgang i foreningens vedtekter) jfr. Høyesteretts Kjæremålsutvalgs kjennelse av 13. mars 1986.

§ 12 Salg av bÅt -€“ overdragelse av medlemskap - arv

Ved salg av båten kan ikke medlemskapet overføres til den nye eieren. Men denne kan søke om eget medlemskap på vanlig måte. Selger/ eier forplikter seg til å fjerne båten fra Draugens havneområde. Salget skal straks meldes til styret.

Medlemskap kan overføres til ektefelle. Slik overføring skal straks meldes til styret. Medlemskap kan også, etter søknad overføre til direkte etterkommere ( datter / sønn ). I siste tilfelle skal det nye medlem sitt medlemsnummer skal økes med 30. Merk at passiv tid etter vedtektene § 6 ikke går i arv til direkte etterkommer. På arvetidspunktet vil etterkommer starte opptjening av 10 års passiv ansiennitet.

§ 13 Sesongens varighet

Sesongen starter 15. mars og avsluttes 10. november hvis ikke annet er bestemt av styret.

Båter som skal ligge i vinteropplag på sjøen skal være flyttet til anvist vinteropplagsplass senest 1. november.

§ 14 Vinteropplag

Søknad om opplagsplass i båthus, skinnegang, på tomt eller på sjøen må være styret i hende senest 10 september. Det søknadsskjema havneutvalget har utformet skal primært nyttes.

Ved tildeling av opplagsplass skal i hovedsak søkerne prioriteres etter medlemsansiennitet, dersom ikke spesielle forhold gjør dette urimelig. Styret kan vedta avvik fra ansiennitetsregelen. Samtidig som man må søke å utnytte opplagsplassen best mulig, må det gis mulighet for tilstrekkelig klaring mellom båtene. Havneutvalgets plan for oppsetting skal kunngjøres ved oppslag i foreningen senest 1. oktober. Båtoppsettingen skal foregå etter denne planen. Havneutvalget fastsetter tidsrammer for oppsetting på de forskjellige områder på opplagsområdet. De som har fått tilvist plass i båthusene må ha satt opp båtene innen 25. oktober dersom ikke annet blir kunngjort.  Dersom et medlem ikke holder fristen for oppsett tapes retten til tilvist plass.

Båter i opplag skal være forsvarlig oppstøttet. Dekningsmateriellet over båten utenfor båthusene må være sikkert festet og ikke virke skjemmende. Plassen skal holdes ryddig. Etterkommes ikke dette mister medlemmet retten til opplagsplass. Båter i opplag på sjøen skal plasseres der havneutvalget har anvist.

Bruk av strøm til oppvarming av båten under vinteropplaget krever spesiell tillatelse etter søknad til styret. Eventuell tildeling av strøm er begrenset av dimensjoneringen av det elektriske anlegget. Videre kreves det utstyr som er godkjent til bruk i båt. Strømforbruket skal gå gjennom strømmåler til den enkelte båt.

Båter i vinteropplag skal være sjøsatt igjen senest 15. juni. Båter i skinnegangen må være sjøsatt inne 31. mars dersom ikke annet blir kunngjort. På opplagsplassen for øvrig må et medlem ikke unødig hindre sjøsetting av de båter som står bak ham. Etter 1. april har et medlem rett til å få sjøsatt båten sin. Båter i vinteropplag på sjøen må være flyttet til plass ifølge havnekart innen 31. mars dersom ikke annet blir kunngjort.

§ 15 Tomte- og havnereglement

a. Med havneområdet menes foreningens marinaer og landingsplasser.

b. Medlemmene plikter å vedlikeholde båten sin slik at den tilfredstiller havneutvalgets krav til godkjenning.

c. Kart over plassene i marinaene utarbeides av havneutvalget og kunngjøres med oppslag i foreningen fra 15. mars. Ved tildeling av plasser skal man søke å utnytte anlegget maksimalt samt at større båter blir plassert slik at det blir minst mulig påkjenning på anlegget.

d. Medlemmer kan ikke låne / leie bort tildelt plass i anlegget
e. Foreningens medlemmer plikter å gjøre seg kjent med og følge bestemmelsene i "€Sjøveisreglene" og i "€Havnereglementet for Bergen havn".

f. Innenfor Bergen Havnevesen sin bøye i Damsgårdsundet skal alle båter gå med sakte fart, maksimalt 5 knop.

g. Havneutvalget holder vakt ved slippen etter oppsatt vaktliste, unntatt i perioden 15. juni til 15.september. Vaktlisten kunngjøres ved oppslag i foreningen. Medlemmer / personer som ikke har fått opplæring i bruk av slipp og vinsj må ikke bruke disse.

h. Kaiene utenom fortøyningsplassene må kun nyttes til om bord og ilandstigning samt om bord og ilandtaking av utstyr og forsyninger.

i. Bestilling av slipp skjer ved å føre medlemsnummer, navn, dato / tid og båttype på listen som er slått opp ved slipphuset med minst 1 dags varsel. Båten skal ikke forlates i slippen. Dersom båten må stå oppe mer enn 24 timer må medlemmet avtale med havneutvalget hvor båten kan plasseres.

j. Ved bruk av slipp og annet av foreningens utstyr må brukeren / medlemmet på forhånd undersøke at utstyret er i orden. Mangler meldes til styret.

k. Medlemmene plikter å merke sine eiendeler. Styret kan fjerne umerkede eiendeler uten varsel.

l. Innsigelser mot havneutvalgets avgjørelser skal kun rettes til styret eller forelegges årsmøtet.

m. Når forholdene tillater det kan styret på forretningsmessig basis leie ut slipp / landingsplass og båplass.

n. Avfall må ikke kastes i sjøen eller på opplagsplassen, men legges i søppelcontainerne eller på annen plass som havneutvalget har anvist.

o. Materialer for oppstøtting av båter i opplag må ha nødvendig styrke. Det er medlemmets ansvar dersom en skade skulle oppstå (ref. § 12)

p. Dersom et medlem ikke plasserer båten slik Havneutvalget har anvist kan Havneutvalget flytte båten (ref. § 8)

q. Behov for bruk av slipp i en nødssituasjon krever at medlemmet må, etter å ha sikret båten forsvarlig, straks melde fra til Havneutvalget / styret for avtale om bruk av anlegget.

r. Båthus og opplagsplasser for øvrig skal ryddes etter sjøsetting. Opplagsmaterialer skal plasseres på steder som anvises av Havneutvalget. Medlemmer som ønsker å pusse opp båten eller utføre reparasjoner i båthus i sommersesongen må søke til tomtesjefen for å få anvist plass på land.

§ 16 Reglement for foreningens bÅthus

Båthusene på foreningens områder skal gjøres mest mulig brannsikre. Det skal brukes minst mulig trevirke. Skap av tre, lagring av olje- og bensinfat, gassbeholdere, ved og gamle møbler er ikke tillatt i husene. Båthusene skal til enhver tid være ryddige. Boss og avfall skal plasseres i søppelcontainerne. Brukt motorolje og brukte batterier skal plasseres i foreningens miljøbod. Når det gjelder oppbevaring av brannfarlige stoffer vises det til brannvesenets forskrifter. Dersom et medlem ikke retter seg etter disse bestemmelsene vil vedkommende bli bortvist fra båthuset.